ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി (2000)

ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി

6/10

ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി

  2000  2h 29m

  HD

ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി Streaming en Français. The story revolves around Uma who wrongly assumes that her love is reciprocated by Charly, the happy-go-lucky boy she grows up with. She realizes her mistake when Charly leaves to learn music and returns with Manasi the girl who sings with him. Uma then decides to be independent of Charly. But very soon Charly too starts realising Uma's place in his life.

Genre: Musique, Drame

Pays: India

Réalisateur: Babu Narayanan

Jeter: Kunchacko Boban, Sneha, Sujitha, Thilakan, Srividya

Pour tous mes amis qui se sentent à l'aise et aiment regarder des films et des séries en ligne sur le site SadisFlix, n'oubliez pas de partager l'excitation et le confort de regarder le film ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി (2000) avec vos amis, votre famille, vos amis et collègues, merci et profitez du film ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി que vous regardez maintenant :)

Pour les amis qui regardent souvent des films ou des séries sur le site, il y a quelques conseils à connaître avant de regarder :

Tout d’abord, assurez-vous que votre connexion Internet est stable et rapide pour diffuser des films de qualité 360-720p sans bégaiement ni mise en mémoire tampon.

Deuxièmement, assurez-vous que votre navigateur est à jour (nous vous recommandons d'utiliser la dernière version de Google Chrome), en mettant toujours à jour votre navigateur pour la meilleure expérience de streaming sur le site SadisFlix.

Troisièmement, invitez vos amis à regarder ensemble ou sur votre site SadisFlix préféré pour ne pas gaspiller votre quota, fournissez également des collations comme du pop-corn ou des boissons pour accompagner :)



Tags:   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി 2000   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി SadisFlix   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി films en streaming   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി films en français   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി films qualité HD   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി voirfilms   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി films gratuite   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി films vf et vostfr   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി séries streaming   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി streaming gratuit   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി french stream   #ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി wiflix